Đà Nẵng vừa được TripAdvisor – trang web du lịch lớn nhất thế giới, đánh giá là ‘điểm đến thịnh hành trên thế giới năm 2020’.

Quảng cáo của Google